Tungkol sa Pag-ibig (Kahlil Gibran’s ‘On Love’)

Salin sa Filipino ng kabanatang ‘On Love’ mula sa The Prophet ni Kahlil Gibran.