Saturn Return: Notes from a 31-Year-Old Minimalist Weirdo

Whatever the 31-year-old in me has become, I think I like it. While many of my peers are in their prime — starting a family of their own or reveling in the peak of their careers, seeking greener pastures abroad, earning their graduate or post-graduate degrees or driving their own fancy cars — I’m just…

Words of Wisdom for Turning 30

For my 30th birthday, allow me to share words of wisdom from family, friends and teachers. May you also find them helpful the same way I find relief, comfort and assurance when reminded of them.  1. Remember, there is always light at the end of the tunnel.  Misfortunes exhaust themselves. – Lolita Lutanco 2. We have to…

30

Hudyat ang numero 30 ng pagtatapos ng isang balita o sanaysay, ng pagsasara ng buwan, ng tuldok sa isang yugto, ng pagpapanibagong-buhay. Katumbas din ng nasabing bilang ang isang pinto, lagusan patungo sa isang bagong araw, ano pa’t paniniguro kung hindi salamin ng pag-asa na may susunod pang pahina, isang bagong kabanata. May kung anong…

Note to Self (and Colleagues)

Antonio, Lagi’t lagi sa tuwing gagawa ka ng mahalagang desisyon sa buhay, napaparasal ka nang taimtim kahit hindi madasalin, sukdulang mabulabog ang lahat ng mga santo at santa sa kalangitan. Noong 2012, hindi ka pa nakuntento sa mga nobena. Dumayo ka pa sa pusod ng Maynila para magpahula. Marami siyang sinabi pero ang ilang daang…