Living as a Millennial Bipolar Warrior

Have you ever felt like two mad wolves were inside of you on a seesaw? One day you could be full of energy and optimism, feeling invincible. Then another day, you could be so down, cynical, and sluggish and could barely get out of bed. That is my life. In my highs, I would do…

30

Hudyat ang numero 30 ng pagtatapos ng isang balita o sanaysay, ng pagsasara ng buwan, ng tuldok sa isang yugto, ng pagpapanibagong-buhay. Katumbas din ng nasabing bilang ang isang pinto, lagusan patungo sa isang bagong araw, ano pa’t paniniguro kung hindi salamin ng pag-asa na may susunod pang pahina, isang bagong kabanata. May kung anong…