Living with AIDS

It happened August last year. Despite his difficulty in breathing, he had to go out of the house alone to go to the local medical clinic. After numerous tests, he received a diagnosis of pneumonia with prescriptions that would last him a week. He took them secretly and religiously but had chills and nights filled with pain and silent…

Oda sa Telebisyon

Black and white at de-pihit pa noon ang lipatan ng channel ng TV at mauuso pa lang ang remote control, isa nang ritwal sa aming pamilya ang panonood ng balita sa gabi. Salimpusa pa lang ako sa Barangay Day Care Center at kasagsagan ko pa lang sa pagtuklas sa ba-be-bi-bo-bu nang makilala ko ang balita. Dahil…