Saturn Return: Notes from a 31-Year-Old Minimalist Weirdo

Whatever the 31-year-old in me has become, I think I like it. While many of my peers are in their prime — starting a family of their own or reveling in the peak of their careers, seeking greener pastures abroad, earning their graduate or post-graduate degrees or driving their own fancy cars — I’m just…

30

Hudyat ang numero 30 ng pagtatapos ng isang balita o sanaysay, ng pagsasara ng buwan, ng tuldok sa isang yugto, ng pagpapanibagong-buhay. Katumbas din ng nasabing bilang ang isang pinto, lagusan patungo sa isang bagong araw, ano pa’t paniniguro kung hindi salamin ng pag-asa na may susunod pang pahina, isang bagong kabanata. May kung anong…